Tillsyn

En av Skolverkets uppgifter är att genomföra tillsyn av utbildningen vid fristående förskoleklasser och grundskolor. Då kontrolleras att skolan uppfyller de krav som ställs för att få bedriva verksamheten.

Skolverket gjorde tillsyn vid Forsviks Friskola 2001. Då konstaterades att skolan alltjämt uppfyller dessa villkor och därmed har rätt till bidrag - så kallad skolpeng - från elevernas respektive hemkommun. År 2005 genomförde Skolverket dessutom en inspektion, där det framkom att Forsviks Friskola alltjämt uppfyller de nationella kraven.

I april 2014 gjorde Skolinspektionen ytterligare en inspektion på Forsviks friskola och de andra skolorna i kommunen. Rapporten  från inspektionen kommer ca 30 dagar efter besöket.

© Sofia Andersson 2017