Stadgar

§1
Föreningens namn är Forsviks Friskola

§2
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att driva en fristående skola i Forsvik, Karlsborgs kommun. Skolans inriktning skall vara allmän. Målet för verksamheten är att ge barnen trygghet och självtillit. De skall hänsynsfullt och självständigt söka kunskaper och ta ansvar för sig själv och andra. De skall kunna samarbeta och anpassa sig till varandra. Föreningen vill också medverka till utvecklingen av en skola som ger eleverna ökat ansvar genom social fostran och låter varje barn utveckla sina anlag, få kunskaper och öva färdigheter med utgångspunkt från förutsättningar.

§3
Föreningen skall vara politiskt och religiöst obunden.

§4
Föreningens säte är i Forsvik i Karlsborgs kommun. Föreningens upptagningsområde är Karlsborgs kommun.

§5
Som medlem antages personal vid Forsviks Friskola och föräldrar som är vårdnadshavare till barn som är eller på goda grunder väntas bli elever i föreningens skola. Ansökan om inträde prövas av föreningens styrelse eller den styrelsen därtill utser. Person som inte uppfyller angivna krav kan söka inträde i föreningen som stödjande medlem. Stödjande medlemmar kan vara såväl fysiska som juridiska personer.

§6
Medlem är skyldig att betala stadgeenliga avgifter och insatser till föreningen samt att ställa sig till efterrättelse av dessa stadgar och föreningens bslut. Medlem skall inbetala ett insatsbelopp av 100 kronor. Insatsen erlägges vid erhållande av medlemsskap. Övriga medlemsavgifter beslutas på ordinarie årsstämma och betalas på sätt och tid som styrelsen bestämmer. Medlem som bryter mot stadgarna eller uppenbarligen skadar föreningen kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen. Oaktat att medlem utesluts från föreningen skall dennes barn, som är elev i skolan, äga rätt att gå kvar i föreningens skola. Medlemsskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår, då medlem inte längre har barn som går kvar i skolan eller begärt sitt utträde ur föreningen.

§7
Styrelsen består av sju personer. Minst fyra av dessa skall vara föräldrar till elever vid skolan. Övriga personer ska representera samhällets intresse för en fortsatt skolverksamhet vid Forsviks skola. För dem som representerar skola och samhälle skall väljas tre suppleanter. Föreningen kräver att minst en av skolans lärare skall vara närvarande under styrelsens möten. Lärarna skall inte ingå i styrelsen men skall med sin närvaro vara styrelsen behjälplig i olika frågor, komma med synpunkter, förslag och informera om mötet till övriga lärare på skolan. Föreningen skall också bestå av en föräldrasektion. Föräldrasektionen skall representeras av två föräldrar från varje klass (inkl förskolan). Minst en lärarrepresentant skall närvara under dessa möten. Föräldrasektionens uppgift är att arbeta för att samarbetet mellan hem och skola utvecklas samtidigt som föräldrarolen och inflytandet i skolan stärks. Föräldrasektionens representanters uppgift är också att informera övriga föräldrar i respektive klass om verksamheten. Föräldrasektionens representanter skall efter varje styrelsemöte få ett styrelseprotokoll. Vidare skall frågor från sektionen tas upp på nästkommande styrelsemöte. Styrelsens ledamöter väljes på ordinarie föreningsstämma för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma. En av ledamöterna skall utses att vara styrelsens ordförande. Ordförande väljes på ett år. Övriga ledamöter väljes på två år. Samhällsrepresentationen kan men behöver inte vara medlem i denna förening. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. För att beslutet skall gälla måste minst fyra ledamöter vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§8
På ordinarie föreningsstämma skall varje år väljas två revisorer, jämte lika många suppleanter för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.

§9
Föreningens firma tecknas av två stycken från styrelsen. För löpande ekonomiska ärenden kan styrelsen utse någon att teckna firman i egenskap av kassör eller annan likvärdig.

§10
Föreningens räkenskaper skall vara tiden 1 januari - 31 december.

§11
Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna överlämna räkenskapshandlingar, protokoll och övriga handlingar som revisorerna begär för granskning.

§12
Ordinarie föreningsstämma hålles före april månads utgång på plats inom kommunen som styrelsen bestämmer. Vid ordinarie föreningsstämma skall följandeärenden behandlas:

1) Val av ordförande att leda förhandlingar.
2) Godkännande av röstlängd.
3) Val av två justeringsmän/-kvinnor
4) Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
5) Föredragning av årsredovisning samt revisorernas berättelse.
6) Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningar samt av styrelsen föreslagen disposition av årets resultat.
7) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och revisorer.
8) Fråga om arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande.
9) Budget för innevarande räkenskapsår.
10) Fastställande av eventuell medlemsavgift.
11) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12) Val av två revisorer och lika många suppleanter.
13) Övriga ärenden som styrelsen eller föreningens medlemmar önskar behandla på föreningsstämman.

Medlem som önskar få fråga behandlad vid ordinarie föreningsstämma skall anmäla detta till styrelsen skriftligt senast 14 dagar före stämman. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Rösträtt får utövas genom ombud som uppvisar skriftlig fullmakt härför. Beslut fattas med enkelmajoritet. Vid lika rösttal tillämpas lottning. Stödjande medlemmar äger inte rösta på föreningsstämman.

§13
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall vara medlemmen tillhanda senast 14 dagar före stämman. Revisorerna skall underrättas på samma sätt.

§14
För ändringar i stadgar fordras likalydande beslut på två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie stämma. För att beslut skall gälla, fordras kvalificerad majoritet, d v s två tredjedelar av de närvarande röstberättigade skall vara eniga om beslutet.

§15
Extra föreningsstämma skall kallas om en fjärdedel av medlemmarna eller styrelsen så önskar. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske senast en vecka före mötet.

§16
Föreningen kan upplösas om beslut därom fattas på två på varandra följande föreningsstämmor med kvalificerad majoritet, d v s två tredjedelar av de närvarande röstberättigade skall vara eniga om beslutet. Då föreningen upplöses skall där ej annat följer lagen, föreningens eventuella förmögenheter skänkas till Stiftelsen Forsviks Industriminnen i första hand och Karlsborgs kommun i andra hand, eller om avtal därom träffats med kommunen vid förvärv eller disposition av fastighet eller inventarier tillfallna kommunen.

© Sofia Andersson 2017